Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Сочинения по белорусской литературе барадулин


Сочинения по белорусской литературе барадулин


Колас усе звычаi i абрады,якiя бытавалi у той час на Бел. Белорусский поэт похоронен рядом с матерью на Ушачском кладбище в Витебской области. Броука узвышаецца над сваiм горам i яго боль затрагiчны лес мацi перарастае у боль i трывогу за лес усяго чалавецтва, якому пагражае новая сусветная вайна. Жыццевае крэда паэта-гуманiста, дзе былi зроблены першыя крокi па зямлi, дзе так доуга стаяла матчына хата, зроблен. Селянiн спрабуе паз бавiцца ад гора: кiдае яго у рэчку, у полымяагонь, прывязвае у лесе да пня, закопвае у вялiкi роу, адвозiць у далёкую Амерыку. Танк бачыць у цеснай адмесцi з жыццем людской працы, з сенняшнiм жыццем, трывожным i неспакойным. Ён кажа аб шырокіх прасторах сваёй Радзімы , аб яе рэках , гарах , стэпы , гарадах і вёсках. Ён iдзе да свайго поля, як "насустрэчу з каханай". Таму з выключнай добрасумленнасцю ен ставiцца i да сваей "сабачай" службы. Зразумела, вобраз мацi, сцiплай сялянскай жанчыны, - галоуны у паэме. Сучасная паэзiя выпрабоувае чалавека жыццем, каханнем, шчырасцю, iмкнучыся вызвалiць яго ад зла i маральных недахопау. Грамадзянскi абавязак паэта-шукаць тыя шляхi-дарогi,якiя б прывялi народ "к яснаму сонцу","к славе". Заключны раздел рамана - першы пасляваенны год. Зауседы было роднае слова прадметам асаблiвай павагi, адзнакай высокай культуры i iнтэллегентнасцi, абурэнне i iронiя скiраваны да тых, хто вырасце з роднай мовы. Прызнаным майстрам мастацкага слова,на думку Я. Паэт любуецца, захапляецца дзяучынай, спачувае ей. Ядвiся - шырокая, багатая, няурымслiвая натура, адна з тых дзяучат, якiя самi не баяцца зрабiць першы крок у каханнi. У адным з раннiх вершау "Я не для вас.. Чалавек, прырода, грамадства, мiнулае i будучае — вось тая праблематыка, што знаходзiцца у аснове творчасцi паэтау. Апiсанне касьбы-гэта цэлы гiмн у гонар чалавека працы. У гэтай сцiхii дзiвосных гукау, фарбау, колерау, бясконцых праяу жывой i нежывой прыроды фармiруецца духоуны свет Костуся, надзвычай дапытлiвага хлапчука, надзеленага чулай, уражлiвай душой. Усе, што тут адбываецца спачатку здаецца самым звычайным, вельмi ужо "празаiчным". Вялiкi духоуны скарб, якiм валодау юнак, ен шчодра аддавау народу, любай сваей Украiне. Галерэя герояу трылогii даволi разнастайная. Працоунаму чалавеку, якi паустае у паэме ва усёй сваёй велiчы, аддае Я.


Народные писатели и поэты 1956 · 1962 · 1972 · 1972 · 1977 · 1980 · 1981 · 1994 · 1995 1925 · 1926 · 1962 · 1968 · 1968 · 1973 · 1991 · Рыгор Бородулин 1992 Последнее изменение этой страницы: 13:14, 16 декабря 2015.


Паступова матыу журбы i гора саступае iншым пачуццям паэта. Іншыя Сучасная беларуская паэзія. Шаучэнкi маюць адносiны да нашага краю, да Беларусi. Купала жыу i працавау недалека ад Казанi. Там яму было строга забаронена пiсаць i маляваць. У дасягненнi жаданай мэты Гарлахвацкаму дапамагае малодшы навуковы супрацоунiк Зелкiн-падхалiм, паклепнiк i пляктар. Гэтая ідэя патрыятызму характэрна і для паэтычнага творчасці нашага вялікага суайчынніка М. Над зямлей грымяць навальнiцы, шумяць вятры плюскочуць хвалямi ручай, рэчка. Трэцяе пакаленне на думку пiсьменнiка, - перадавыя людзi з новымi поглядпмi на свет i шчаслiвай будучыняй. Ен верыць у сiлу народнай песнi, якая павiнна дапамагчы селянiну пераадолiць духоуную адсталасць. Яго цiкавяць агульна чалавечыя пытаннi вечнага i часовага,праблемы жыцця i смерцi.

Related queries:
-> сочинение на тему в городе калинова островский гроза
Згартаваны жыццевымi выпрабаваннямi, ен мужна пераносiць асаблiства гора i верыць у шчаслiвую будучыню народа.
-> бланки по регистрации пбоюл
сочинения по белорусской литературе барадулин -> драйвера на режущий плоттер lynx
Але шлях, якi выбiрае Васiль, не вядзе да жаданай мэты, не прыносiць шчасця.
-> бланк медицинского осмотра г
Багацце, шматфарбнасць беларускай прыроды з'яуляецца таксама як бы антытэзай да асноунай сацыяльнай тэмы твора.
-> ответы на вопросы обязанности наториата
Быкау увасобiу лепшыя рысы беларускай жанчыны: працавiтасць, сумленнасць, душэунасць, сiлу i нязломнасць чалавечага духу, высокую чалавечаю годнасць, гатоунасць да самаахвяравання.
->SitemapСочинения по белорусской литературе барадулин:

Rating: 91 / 100

Overall: 75 Rates